Vị trí tuyển dụng

Tham gia cùng chúng tôi và cùng khuấy đảo thị trường kinh doanh!

Hãy tham gia cùng chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội học hỏi tuyệt vời, phát triển và trở thành một phần của đội ngũ xuất sắc.

Front-End Developer

10 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
12/09/2022 07:39:29

Thực tập sinh: Lập trình viên

10 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
26/08/2022 10:35:22

Thực tập sinh: React Native

4 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
05/10/2022 10:31:02

Trainee: Vue.JS Front-End

1 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
26/08/2022 10:40:53

Front-End React.JS Developer

3 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
30/09/2022 11:28:56

Junior Tester /QA

2 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
21/09/2022 00:43:57

Senior Flutter Developer

1 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
25/05/2022 10:19:56

Thực Tập Sinh: Tester

2 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
21/09/2022 00:43:57

Front-End Angular Developer

2 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
26/08/2022 10:35:29

TTS Kinh doanh Quốc tế

2 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
24/08/2022 01:39:55

Senior Python Developer

1 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
25/05/2022 10:19:56

Business Development Executive

2 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
01/08/2022 02:47:25

Front-End Vue.JS Developer

1 vị trí đang tuyển
--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
24/08/2022 07:15:52

Mobile React Native Developer

3 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
30/09/2022 11:26:37

.Net Core Developer

1 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
05/07/2022 08:27:45

Account Manager / Account Executive

3 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
07/09/2022 08:07:01

.Net Senior Developer

1 vị trí đang tuyển--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
28/07/2022 02:20:35

Back-End Developer

4 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
22/07/2022 01:58:04

TTS Python

2 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
22/07/2022 01:58:04

TTS JavaWeb

1 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
22/08/2022 10:30:41

Mobile Android Developer

1 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
15/08/2022 02:49:35

Senior Mobile React Native Developer

1 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
13/07/2022 01:51:56

Kế Toán Tổng Hợp

1 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
02/10/2022 15:05:39

Trainee: Account Manager

1 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
29/08/2022 02:39:16

AI Developer

1 vị trí đang tuyển
--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
24/08/2022 07:08:37

Thực tập sinh: Front-end React.JS

6 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
05/10/2022 04:29:07

Front-End Three.JS Developer

2 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
26/06/2022 14:50:15

PHP Developer

1 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
22/07/2022 01:58:04

TTS Angular

1 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
13/07/2022 01:48:57

Project Assistant

2 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
22/08/2022 02:46:58

Front-End GIS & GEO Developer

2 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
26/06/2022 14:53:24

TTS AI Developer

1 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
29/08/2022 04:15:44

TTS PHP/Laravel

1 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
15/09/2022 04:21:47

Java Web App Developer

1 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
28/07/2022 01:42:21

UI/UX Designer

1 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
26/09/2022 02:35:57

TTS Node.JS

6 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
15/08/2022 06:48:47

Senior Angular Developer

2 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
05/07/2022 06:36:00

TTS Developer

2 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
22/07/2022 01:58:04

Business Analyst

2 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
03/10/2022 08:14:55

TTS Mobile - Android

1 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
15/08/2022 02:49:04

C++ Developer

1 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
07/07/2022 03:40:36

Mobile Flutter Developer

1 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
07/07/2022 03:40:00

Tech Leader

1 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
07/07/2022 03:39:35

Odoo Developer

1 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
24/08/2022 07:15:48

Ruby Developer

1 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
07/07/2022 03:39:15

Go Lang Developer

1 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
07/07/2022 03:38:48

Python Developer

2 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
22/08/2022 08:40:04

Dev Ops Developer

1 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
07/07/2022 03:38:23

Three.JS & Cesium Developer

1 vị trí đang tuyển
--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
04/10/2022 14:38:44

Back-End Node.JS Developer

3 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
15/08/2022 06:48:47

TTS Phát triển ứng dụng với Cesium.JS & Three.JS

2 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
05/10/2022 03:54:34

Full Stack Developer

6 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
23/09/2022 11:15:29

Mobile iOS Swift Developer

1 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
22/07/2022 01:58:04

Senior Mobile Android Developer

1 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
12/09/2022 01:52:53

Senior QA

1 vị trí đang tuyển


--Công ty TNHH Phần mềm Bắc Hà--
22/07/2022 01:51:04

Về chúng tôi

Chúng tôi là một đội ngũ những con người đầy nhiệt huyết, có mục đích cải thiện cuộc sống của mọi người qua các sản phẩm đột phá. Chúng tôi xây dựng các sản phẩm tuyệt vời để giúp giải quyết các vấn đề cho doanh nghiệp của bạn.