Introduction

Course's detail introductiton

3 Sections 8 Contents
 • Lời mở đầu
  2Lessons ·
  • Vấn đề đang tồn tại
   00:00
  • Phương hướng - Cách thực hiện
   00:00
 • Nội dung Đào tạo
  5Lessons ·
  • Bài học 1: Mục đích của việc xác nhận yêu cầu với khách hàng
   00:00
  • Bài học 2: Cần viết mô tả cách thực hiện nhiệm vụ
   00:00
  • Bài học 3: Làm thế nào để kiểm tra task đã hoạt động tốt
   00:00
  • Bài học 4: Lưu ý độ trễ trong giao tiếp với khách hàng cuối
   00:00
  • Bài học 5: Phân chia thời gian khi nhận một task cụ thể
   00:00
 • Bài kiểm tra
  1Lessons ·
  • Quiz: Kỹ Năng Phân Tích Yêu Cầu
   00:00
Last Update 05/24/2024
Members 46
Training for groups of more than 10 members?
Contact us right away for advice and get the offer as soon as possible.
Contact now