Python for NLP

Các kiến thức cơ bản về lập trình Python trong AI. 

Khái niệm cơ bản về xử lý ngôn ngữ, các đặc trưng ngôn ngữ của tiếng Việt.

Học với Rasa và các thành phần của nó. Áp dụng với cấu trúc Bot tiếng Việt.

Nguyễn Phương Thảo
0.00
(0 ratings)
2 students

About this course 

Course's detail introductiton

ML/AI
3 Chuyên đề 19 Bài giảng 10 phút
 • Preparing environments (1 day)
  • Install Anaconda
   10:00
  • Using anaconda navigator
   00:00
  • Create your own environment
   00:00
  • Install Keras
   00:00
  • Install Opencv
   00:00
  • Jupyter Notebook
   00:00
  • Test installation
   00:00
  • Install tensorflow
   00:00
  • Python code in Jupyter
   00:00
 • Learning programming in Python (8 days)
  • Step 1
   00:00
  • Step 2
   00:00
  • Step 3 - small practices
   00:00
 • Learning NLP with Rasa (15 days)
  • Learning Formal Language, grammar, text analysis of Vietnamese language
   00:00
  • Text processing
   00:00
  • Install Rasa
   00:00
  • Understand Rasa NLU
   00:00
  • Understand Rasa Core and Story
   00:00
  • Create simple data for test such public conversation in Vietnamese
   00:00
  • Code Python to Rasa, train and test on text
   00:00
Người phụ trách Nguyễn Phương Thảo
Cập nhật gần nhất 08/12/2022
Thời gian hoàn thành 10 phút
Thành viên 2
Đào tạo cho nhóm trên 10 người?
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và nhận ưu đãi trong thời gian sớm nhất.
Liên hệ ngay