Tất cả các khóa

Laravel

Refer Laravel - The PHP Framework For Web Artisans
Yêu cầu cơ bản là phải cài đặt được Laravel và tạo được một flow hoàn chỉnh CRUD dùng laravel ORM

Python for ML image
Python for ML image

Learning programming in Python
Apply Python in AI for image processing, using Tensoflow, Keras
Pre-process of images such: blur, object detection, sharpness, brightness images

/Using image taken from mobile camera/

Python for NLP
Python for NLP

Các kiến thức cơ bản về lập trình Python trong AI. 

Khái niệm cơ bản về xử lý ngôn ngữ, các đặc trưng ngôn ngữ của tiếng Việt.

Học với Rasa và các thành phần của nó. Áp dụng với cấu trúc Bot tiếng Việt.