Tất cả các khóa

Cesium training
Cesium training


Learning from WebGL basic for web (math calculation) to Cesium JS
**Learning in 4 weeks (theory and exercises) **

Python for ML image

Learning programming in Python
Apply Python in AI for image processing, using Tensoflow, Keras
Pre-process of images such: blur, object detection, sharpness, brightness images

/Using image taken from mobile camera/

Python for NLP

Các kiến thức cơ bản về lập trình Python trong AI. 

Khái niệm cơ bản về xử lý ngôn ngữ, các đặc trưng ngôn ngữ của tiếng Việt.

Học với Rasa và các thành phần của nó. Áp dụng với cấu trúc Bot tiếng Việt.

Flutter

Đọc tài liệu trong Document and Tutorial và học theo các sessions + hoàn thành chương trình cuối bài.

Tham khảo thêm về flutter tại: https://flutter.dev/learn

Biểu tượng chứng nhận
Biểu tượng chứng nhận