Python for ML image

Learning programming in Python
Apply Python in AI for image processing, using Tensoflow, Keras
Pre-process of images such: blur, object detection, sharpness, brightness images

/Using image taken from mobile camera/

Nguyễn Phương Thảo
0.00
(0 ratings)
3 students
Python for ML image

Introduction

Course's detail introductiton

ML/AI Basic
3 Chuyên đề 19 Bài giảng 10 phút
 • Preparing environments (1 day)
  • Install Anaconda
   10:00
  • Using anaconda navigator
   00:00
  • Create your own environment
   00:00
  • Install Keras
   00:00
  • Install Opencv
   00:00
  • Jupyter Notebook
   00:00
  • Test installation
   00:00
  • Install tensorflow
   00:00
  • Python code in Jupyter
   00:00
 • Learning Programming in Python (8 days)
  • Step 1
   00:00
  • Step 2
   00:00
  • Step 3 - small practices
   00:00
 • Learning image processing (15 days)
  • Basic image understanding
   00:00
  • Advanced image concepts
   00:00
  • Learning background subtraction
   00:00
  • RGB to HSV
   00:00
  • Make image smoother
   00:00
  • Segment image
   00:00
  • SIFT Algorithm
   00:00
Phụ trách Nguyễn Phương Thảo
Cập nhật gần nhất 16/03/2023
Thời gian hoàn thành 10 phút
Thành viên 3
Đào tạo cho nhóm trên 10 người?
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và nhận ưu đãi trong thời gian sớm nhất.
Liên hệ ngay